I have a license key

Details

Bản windows 2012 R2 Datacenter miễn phí. Có thể tương thích với hầu hết vps KVM.